เครื่องอบแห้งสายยางและเครื่องมือแพทย์ ความจุ 900 ลิตร