เครื่องอบแห้งสายยางและเครื่องมือแพทย์ ความจุ 600 ลิตร