แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์


Pass Box คืออะไร

Pass box เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง clean room หรือห้องที่ต้องการควบคุมการปนเปื้อน เพื่อลดการแพร่กระจาย เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม ที่อาจจะติดมากับอุปกรณ์ หรือบุคลากรที่เข้าไปในห้อง clean room ซึ่งตัวเครื่อง Pass box มีรูปทรงคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมที่มีประตู สามารถเปิดได้ทั้งสองด้าน ทำให้สามารถขนส่งอุปกรณ์เข้าสู่ห้อง ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้

Pass Box แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท ?

PASSBOX สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. STATIC PASS BOX

 คือ Pass Box ที่ไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้ เหมาะสำหรับใช้โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ทั่วไป ซึ่งไม่ต้องการระดับค่าความสะอาดสูง โดยทั่วไปการติดตั้ง passbox ประเภทนี้ จะนิยมใช้ในห้องที่มีระดับค่าความสะอาดต่างกันไม่เกิน 1 Level

2. DYNAMIC PASS BOX

 คือ Pass Box ที่มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้ ซึ่งจะมี Fan Filter Unit (FFU) เป็นอุปกรณ์หมุนเวียนอากาศภายในตู้ ผ่านแผ่นกรองอากาศ (HEPA FILTER) สำหรับดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเข้ามา

หลักการทำงาน Dynamic Pass Box

ทำงานโดยการหมุนเวียนอากาศภายในตู้ โดยอากาศจะไหลผ่านแผ่นกรอง HEPA FILTER เพื่อดักจับอนุภาคฝุ่น สิ่งสกปรกขนาดเล็ก ที่ปนเปื้อนกับอุปกรณ์หรือบุคลากร เมื่อมีการเปิดประตูตู้ อากาศภายในตู้จะถูกดูดออกทางประตูด้านหนึ่ง และอากาศบริสุทธิ์จะถูกเป่าเข้ามาทางประตูอีกด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากห้องหนึ่งปนเปื้อนไปยังอีกห้องหนึ่ง

Airflow Direction Passbox

ข้อแตกต่างระหว่าง dynamic and static passbox ?

ความแตกต่างเบื้องต้นที่สําคัญระหว่าง dynamic and static passbox คือ วิธีการกรองอากาศ และการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกนอกตัวเครื่อง
Dynamic Pass Box (DPB) มีการใช้แผ่นกรองอากาศ (HEPA FILTER) และพัดลม (BLOWER) ร่วมกัน เพื่อควบคุมการไหลเวียนอากาศอย่างสม่ำเสมอ และ กําจัดสิ่งปนเปื้อนภายในกล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในทางตรงกันข้าม Static Pass Box (SPB) อาจจะมีหรือไม่มีพัดลม (BLOWER) และ แผ่นกรองอากาศ(HEPA FILTER) ก็ได้ อาศัยความแตกต่างของแรงดันระหว่างสองห้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
เราสามารถสรุปความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง Passbox ทั้งสองประเภทได้ดังนี้

  1. การกรองอากาศ
    - Dynamic Pass Box ใช้พัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศ
    - Static Pass Boxขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความดันระหว่างห้อง
  2. การป้องกันการปนเปื้อน
    - Dynamic Pass Box ออกแบบมาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีการกรองและหมุนเวียนอากาศอย่างต่อเนื่อง
    - Static Pass Box มีประสิทธิภาพต่ำกว่า เพราะอาศัยแตกต่างของแรงดันระหว่างสองห้องเท่านั้น
pass box blower

3. การใช้พลังงานไฟฟ้า
    - DPB ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าในการทํางาน เนื่องจากมีพัดลมภายในเครื่อง
    - SPB ประหยัดพลังงานมากกว่าแบบ DPB
4. เสียงรบกวน
    - DPB มีเสียงรบกวนเนื่องจากพัดลมด้านในเครื่อง
    - SPB ไม่มีเสียงรบกวนขณะทำงาน

       โดยทั่วไป Dynamic Pass Box เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อม ที่ต้องการการควบคุมการปนเปื้อนในระดับสูง ในขณะที่ Static Pass Box เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อม ที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนในระดับที่ต่ำกว่า

ผลงานติดตั้ง Pass box บางส่วน

passbox install

เครือ รพ.เกษมราษฎร์

pass box set up

รพ.ศิริราช

บริษัท ยาอินไทย