Medical Refrigerator & Freezer

Medical Refrigerator

ตู้เย็นทางการแพทย์ที่ออกแบบมาเฉพาะในการเก็บรักษาวัคซีน เวชภัณฑ์ยา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และคงสภาพสารชีววัตถุตลอดการเก็บรักษา

More info

Medical Freezer

ตู้แช่แข็งทางการแพทย์ เป็นครุภัณฑ์ที่จำเป็นในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานวิจัย เหมาะสำหรับการเก็บรักษาวัคซีน การคงสภาพ สิ่งส่งตรวจ หรือ เนื้อเยื่อ ที่ใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์

More info

Monitoring System

ระบบและอุปกรณ์ควบคุมความเย็น ที่ใช้ในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามและแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้แช่ทางการแพทย์

More info