Centrifuge

Product Centrifuge

Centrifuge คืออะไร?

Centrifuge (เครื่องหมุนเหวี่ยง) เป็น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับ แยกอนุภาคสารออกจากกัน ด้วยการใช้แรงเหวี่ยง (centrifugal force)ในอัตราความเร็วสูง ซึ่งจะทำให้สารอยู่ในสถานะที่ได้รับแรงเหวี่ยงมากขึ้น จนทำให้สารเหล่านั้นแยกออกจากกันได้ โดยอาศัยหลักการ ความหนาแน่น และมวลสารที่ต่างกัน ทำให้อนุภาคแยกออกจากกัน เช่น การแยกชั้นของแข็ง – ของเหลว เป็นต้น

นิยมใช้ในห้องปฎิบัติการ Laboratory โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และ งานวิจัยวิทยาศาสตร์ต่างๆ

ประวัติเครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน CENTRIFUGE

เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน ถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 โดยนักชาวเยอรมันชื่อ August Seebeck ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเครื่องปั่นแยกนม (Milk separator) เพื่อแยกอนุภาคไขมันออกจากนม ต่อมาในปี คศ.1923 นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ Theodor Svedberg ได้พัฒนาเครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วสูง (High-speed centrifuge) ทำให้สามารถแยกโมเลกุลหรืออนุภาคขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักการทํางานเครื่องCENTRIFUGE

หลักการทำงาน เครื่องCentrifuge คือ ใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ซึ่งเป็นแรงเสมือนที่กระทำต่อวัตถุที่กำลังหมุน เมื่อตัวอย่างถูกวางในภาชนะ และหมุนด้วยความเร็วสูง แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจะกระทำกับสารตัวอย่าง ทำให้อนุภาคแยกตัวตามความหนาแน่น และขนาดของตัวอย่าง

แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง แปรผันโดยตรงกับมวลของวัตถุ และความเร็วที่หมุน เมื่อแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพิ่มขึ้น อนุภาคภายในตัวอย่างจะถูกบังคับให้แยกตัว และแบ่งชั้นตามความหนาแน่น อนุภาคที่หนาแน่นกว่าจะเคลื่อนที่ลงด้านล่างภาชนะ ในขณะที่อนุภาคที่เบากว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นไปที่ด้านบน

Centrifugation-Principle

วิธีการใช้งานเครื่องcentrifuge

  1. วางเครื่องหมุนเหวี่ยงบนโต๊ะทำงานห้องปฏิบัติการที่มีความมั่นคง
  2. นำตัวอย่างที่ต้องการแยกอนุภาค ใส่ในหลอดที่อยู่ภายในเครื่อง
  3. ตรวจเช็ค tube balance ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
  4. ตั้งค่าความเร็วในการหมุน rotor ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
  5. เมื่อเครื่อง Centrifuge ทำการหยุดหมุน (ด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ) ให้รอสักครู่
  6. เก็บตัวอย่างออกจากหลอดที่อยู่ในเครื่อง ทีละหลอดอย่างระมัดระวัง
  7. ทำความสะอาดเบื้องต้น ตามคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิต
Centrifuge preventive

Centrifuge Preventive Maintainance

Removing-Rotor-Small-Centrifuge

ขั้นที่ 1

ถอดอุปกรณ์เสริม

ถอดอุปกรณ์เสริม เครื่องปั่นเหวี่ยงออก เช่น โรเตอร์ ถัง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

Centrifuge-Cleaning-Rotor-Bucket

ขั้นที่ 2

ทำความสะอาดอุปกรณ์

ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้น และติดตั้งกลับให้ครบถ้วน

Rotor-Trunion

ขั้นที่ 3

การตรวจสอบสภาพภายนอก

ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม การสึกกร่อน รอยร้าว หรือความเสียหายอื่นๆ หรือไม่

ขั้นที่ 4

ทำความสะอาดถังปั่น

ทำความสะอาดถังปั่นเหวี่ยง และมอเตอร์ให้สะอาด

Centrifuge-Cleaning-GREASE

ขั้นที่ 5

ทาสารหล่อลื่น

ทาสารหล่อลื่นที่อุปกรณ์ เช่น rotor / motor

Centrifuge-Cleaning-REPLACE-ROTOR

ขั้นที่ 6

ทดสอบการทำงาน

ติดตั้งอุปกรณ์เสริม และทำการทดสอบโดยไม่มีตัวอย่าง